Hastane Afet Planı
10 Haziran 2021

HAP afet ve acil
durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve
dayanıklı olmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.
Plan şu temel başlıklara dikkat çekmektedir
• Afet ve acil durum yönetiminin hastane işleyiş, görev ve faaliyetleriyle olabildiğince
bütünleştirilmesi, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması,
• Hastanenin kurulu bulunduğu yerleşimin mevcut ve yeni afet tehlikelerinin belirlenmesi
• Hastane afet risk değerlendirmesi, mevcut risklerin azaltılması ve yeni risklerin önlenmesi,
• Afetin etki, kayıp ve zararlarını azaltmak üzere etkili müdahale için hazırlık yapılması,
• Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması,
• Afet sonrası iyileştirme amaçlı geçici ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması.
Yoncalı Fizik Tedavi
Hastanesi’nin Afet ve Acil Durumlara ilişkin risklerini engellemeyi ve azaltmayı Afet ve Acil
Durumlara karşı hazırlıklı kılmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hastanemizin
Afet Tehlikeleri karşısında zarar görebilirliğini azaltarak, personelin, hasta ve hasta
yakınlarının can güvenliğini korumak, yatırım ve donanımın zarar görmesini önlemek.
Afete hazırlık çerçevesinde ise:
- Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır komuta ve kontrol mekanizmalarını, standart işleyiş
ve uygulama kurallarını oluşturmak,
- Tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarını tanımlamak
- Afet durumlarında hastanelerin ilk 72 saat kendilerine yetebilmeleri için gerekli
düzenlemeleri gerçekleştirmek,
- Eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyini sürekli artırmak.
• Afet halinde:
- Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek, Rutin hizmetlerin aksamamasını, kritik
hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak, Kaynakları en iyi ve etkin şekilde kullanmak,
Gerektiğinde kapasitenin artırılmasını sağlamak, Genel sağlık müdahalesine ve halk sağlığını
korumaya yönelik temel çalışmalara katkıda bulunmaktır.